Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Program Rodzina 500+

ROLA PBS W GOSTYNIU


1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu umożliwia złożenie Wniosku w ramach Programu „Rodzina 500+” online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej Banku znajduje się w opcji „Wnioski” i dalej zakładka „Rodzina 500+”.

2. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe.

3. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

4. Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym Banku na mocy porozumienia SGB-Banku S.A. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej.


PROCES OTRZYMANIA śWIADCZENIA


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu:
Klient wypełnia wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet.


Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
Na wskazany we wniosku adres e-mail Klient otrzyma z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.


Organ prowadzący w gminie, np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, Klient otrzymuje co miesiąc świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. Więcej informacji o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/


O PROGRAMIE RODZINA 500+


Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach. Rządowy Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.


Rządowy Program „Rodzina 500+” to pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.


W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku są dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:


Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018


Od 1 paŸdziernika 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.


W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.


Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 1.10.2017-30.09.2018:

Jeśli wniosek wypełniony zostanie kompletnie i prawidłowo na nowy okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc paŸdziernik nastąpi do 31 paŸdziernika tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku, gdy wniosek złożony zostanie w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc paŸdziernik i listopad nastąpi nie póŸniej niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy wniosek złożony zostanie wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 paŸdziernika do 31 paŸdziernika danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc paŸdziernik, listopad i grudzień, nastąpi nie póŸniej niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóŸniej do dnia 31 stycznia,

w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóŸniej do końca lutego,

w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóŸniej do końca lutego, wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.


Aktualizacja Danych


Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na adres zamieszkania, który podajemy w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.


Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 paŸdziernika 2018 r., będą przyjmowane przez Internet już od 1 lipca 2018 r.


OBSŁUGA WNIOSKU – KROK PO KROKU


Pamiętaj:


We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy o załączenie dokumentów poproszony zostanie Klient tylko w dwóch przypadkach:

Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Wnioskodawcę lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądŸ karty podatkowej, poprosimy Cię o skany/kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;

Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Wnioskodawcę o skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów, tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.

Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie internetowym Banku, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie internetowym w póŸniejszym terminie. Brak gminy na liście w serwisie internetowym Banku oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane

Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.

Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku do Organu prowadzącego w gminie.


Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.


Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku


Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Wnioskodawcy potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.

Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.


Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+


Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.


WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM BANKU - INFORMACJE DODATKOWE


PROCES WYPEŁNIENIA WNIOSKU W SYSTEMIE EBANKNET


Klient składa wniosek w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet.

Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/.

Jeżeli do wniosku załączane będą wymagane dokumenty, to należy przygotować wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

Jeżeli Klient wypełnia Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia), należy przygotować skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. WAŻNE: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, należy zapoznać się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl lub skontaktować się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

„Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

„Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

„Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

- Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.

- Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.

- Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.

- Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

- Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.


OBSŁUGA WNIOSKU


W celu wypełnienia Wniosku należy zalogować się do systemu eBankNet i przejść do opcji „Wnioski” i dalej zakładka „Rodzina 500+”. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Dane można zmienić w razie potrzeby.

Wysłany wniosek można pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu w ramach tej samej sesji logowania.

Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.


BEZPIECZEŃSTWO I PRZETWARZANIE DANYCH


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnia swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 500+. Rola Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego eBankNet oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych. Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, należy pamiętać, że:


za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego eBankNet;

aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania;

Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, poprzez system eBankNet. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.


Pragniemy poinformować, że Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować Klienta na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.


Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców:


https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500


REKLAMACJE


Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:


w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej eBank Net, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;

do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.


Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi zasadami które można znaleźć pod adresem:


http://pbsgostyn.pl/content.php?show=reklamacje&menu=produkty&submenu=reklamacje