Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).


Zakres ochrony:


równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania,

wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro (w przypadku jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania),


Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego są:


osoby fizyczne,

osoby prawne,

jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

szkolne kasy oszczędnościowe,

pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.


Zgodnie z art. 22 ustawy, spod ochrony gwarancyjnej zostały wyłączone środki pieniężne i należności następujących podmiotów:


Skarbu Państwa,

Narodowego Banku Polskiego,

banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,

kas i Kasy Krajowej,

Funduszu,

instytucji finansowych,

firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,

osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,

krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U z 2014 r. poz. 157, z póŸn. zm.),

otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615),

jednostek samorządu terytorialnego,

organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.


Więcej informacji na stronie: https://www.bfg.pl


Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa,


Telefon: 800 569 341, faks: 22 5830589, e-mail: kancelaria@bfg.pl