Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Gwarancje bankowe

Istota i przeznaczenie produktu

Bank udziela gwarancji na rzecz podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządów terytorialnych w celu zabezpieczenia wykonania wobec nich zobowiązań wynikających z określonych w zleceniu umów.


Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań zleceniodawców z tytułu:

kredytów zaciągniętych w innych bankach,

innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.


Warunki uzyskania gwarancji

Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie przez zleceniodawcę:

rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu,

zdolności kredytowej.

Gwarancję wydaje się na podstawie zlecenia udzielenia gwarancji oraz zawartej obustronnie umowy o udzielenie gwarancji.


Zabezpieczenie gwarancji

W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielenia gwarancji. Bank może żądać od zleceniodawcy zabezpieczenia w formie:

gwarancji innego banku,

blokady środków na rachunku bankowym i depozytów,

poręczenia cywilnego lub wekslowego,

hipoteki,

przewłaszczenia lub zastawu na zasadach ogólnych i zastawu bankowego,

cesji należności od odbiorców

innych zabezpieczeń.


Prowizja

Z tytułu udzielenia gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat Banku.