Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT INWESTYCYJNY"

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i

rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy,

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu powinien wynosić 20%

wartości przedsięwzięcia,

Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat,

Karencja w spłacie kapitału do 2 lat,

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w formie bezgotówkowej lub w formie

gotówkowej,

Terminy spłaty kapitału w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych lub innych

określonych w umowie kredytu,

Terminy spłat odsetek w okresach miesięcznych bądź kwartalnych,

Udokumentowanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem np. faktury VAT bądź innymi umowami

kupna sprzedaży,

Atrakcyjne oprocentowanie,

Niskie prowizje i opłaty,


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.