Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
KREDYT INWESTYCYJNY PREFERENCYJNY Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU przez ARiMR - Symbol CSK

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach

rolnych:

1) budowę, przebudowę, remont połączony z:

a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze maszyny lub urządzenia, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,

3) zakup użytków rolnych,

4) zakup budynków lub budowli, w tym zakup budynku inwentarskiego wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

5) zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,

8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,

9) zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt. 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego,

10) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,

11) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i

wynosić więcej niż 4 mln zł,

Wkład własny powinien wynosić min. 20% inwestycji,

Okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu określane są w umowie kredytu, przy

czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione jest od stawki WIBOR 3M plus marży banku,

Wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kapitału nie może być wyższa niż 22% kwoty

udzielonego kredytu, nominalna kwota pomocy nie może być wyższa niż 33 000 zł,

Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym:

1) pierwsza rata w wysokości 75% kwoty pomocy,

2) druga rata w wysokości 25% kwoty pomocy wypłacana na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kapitału kredytu, jednak nie wcześniej niż po 5 latach od dnia udzielenia kredytu.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wydatków poniesionych na cele

inwestycyjne: fakturą VAT, fakturą VAT RR, rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami, innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie aktu notarialnego, umowy sprzedaży lub prawomocnego orzeczenia sądu,


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
Szczegółowych informacji na temat danej linii kredytowej można uzyskać na stronie

internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa.