Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
KREDYTY INWESTYCYJNE PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA ARiMR

Kredyty z dopłatą do oprocentowania ARiMR udzielane są na:

a) realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP,

b) zakup użytków rolnych - Symbol nKZ,

c) utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,

d) utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do - spraw finansów publicznych - Symbol nOR,

e) zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,

f) realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - Symbol nNT,

g) realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych" - symbol nBR10,

h) realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce" - symbol nBR13,

i) realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce" - symbol nBR14,

j) realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa" - symbol nBR15,

k) wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - symbol nKL01,

l) wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - symbol nKL02,

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych,

Wkład własny wynosi min. 20% inwestycji,

Okres spłaty kredytu w zależności od linii wynosi od 8-20 lat,

Karencja w spłacie kapitału do 2 lat,

Terminy spłaty kapitału w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych lub

innych określonych w umowie kredytu,

Terminy spłat odsetek w okresach miesięcznych,

Niskie oprocentowanie kredytu płacone przez Kredytobiorcę, część oprocentowania płacona jest

przez Agencję,

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wydatków poniesionych na cele

inwestycyjne: fakturą VAT, fakturą VAT RR, rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami, innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie aktu notarialnego, umowy sprzedaży lub prawomocnego orzeczenia sądu.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
Szczegółowych informacji na temat danej linii kredytowej można uzyskać na stronie

internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa.