Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Bank udziela rolnikom oraz osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej kredytowej linii

hipotecznej, przeznaczonej na:

1) finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),

2) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:

a) zakup, remont lub modernizacje sprzętu,

b) zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów,

c) refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m -cy,

3) refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele, o których mowa w pkt. 1 i 2,

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) prowadzi działalność rolniczą na terenie Polski i posiada status rezydenta,

3) prowadzi działalność rolniczą (w tym działy specjalne produkcji rolnej) nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe,

4) posiada zdolność kredytową rozumianą zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,

5) rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,

6) posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku,

7) generuje dodatni wynik finansowy,

8) nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS lub KRUS,

9) przynajmniej jeden z wnioskodawców (wspólników) posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, o ile istnieje obowiązek służby.

Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.

Kwota kredytu, jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości

stanowiącej zabezpieczenie kredytu i nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł oraz 50% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Klient nie może jednocześnie korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, dopuszczalnego debetu i

kredytowej linii hipotecznej.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu z linii hipotecznej jest:

1) hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta, o odpowiedniej wartości rynkowej,

2) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką,

3) pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,

4) weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych

wierzycieli w tym innych banków.

Wycena nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego musi być dokonana przez

rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank.

Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku

bieżącym.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, w zależności od

postanowień umowy kredytu, w drodze dyspozycji Klienta do wysokości przyznanego limitu.

Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub

rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej.

Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie.