Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA"

Bank udziela kredytowej linii hipotecznej, przeznaczonej na:

1) finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),

2) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

a) zakup lub modernizacja sprzętu,

b) zakup, budowa lub modernizacja obiektów,

c) refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy,

3) refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele, o których mowa w pkt. 1 i 2,

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski i posiada status rezydenta,

3) prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe,

4) posiada zdolność kredytową zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,

5) rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,

6) posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku,

7) generuje dodatni wynik finansowy,

8) nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS,

9) przynajmniej jeden z wnioskodawców (wspólników), o ile dotyczy, posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.

Kwota kredytu, jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości

stanowiącej zabezpieczenie kredytu i nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł oraz 50% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Klient nie może jednocześnie korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, dopuszczalnego debetu i

kredytowej linii hipotecznej.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu z linii hipotecznej jest:

1) hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta, o odpowiedniej wartości rynkowej,

2) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką,

3) pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,

4) weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych

wierzycieli w tym innych banków.

Wycena nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego musi być dokonana przez

rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank.

Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku

bieżącym.

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, w zależności od

postanowień umowy kredytu, w drodze dyspozycji Klienta do wysokości przyznanego limitu.

Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub

rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej.

Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu.