Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
KREDYT "NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ"

Kredyt przeznaczony jest na:

a) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,

b) zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,

c) zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,

d) zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,

e) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

f) zakup paliwa na cele rolnicze,

g) zakup opału,

Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi 12 miesięcy,

Kwota kredytu uzależniona jest od posiadanego areału użytków rolnych własnych lub/i

dzierżawionych,

Dogodne terminy spłat kapitału np. w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub

jednorazowo,

Atrakcyjne oprocentowanie kredytu, które wynosi 1,00 stopy redyskonta weksli NBP plus marża

banku, nie mniej jednak niż 7,50% w stosunku rocznym,

Niskie prowizje i opłaty,

Rozliczenie kredytu należy udokumentować w co najmniej 70% kwoty kredytu, fakturami VAT lub

innymi dowodami kupna - sprzedaży, wystawionymi po dniu udzielenia kredytu lub 2 miesiące przed udzieleniem kredytu w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych na w/w zakupy,


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.