Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM"

Kredyt na własne potrzeby konsumpcyjne,

Kredyt udzielany jest osobom fizycznym spełniającym następujące warunki:

a) posiada w naszym Banku rachunek ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarł umowę o prowadzenie rachunku, do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,

b) przekazuje na ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody oraz dochody z tytułu emerytury, lub renty,

c) nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 30 dni,

d) posiada udokumentowane źródło dochodów,

e) posiada zdolność kredytową rozumianą zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Maksymalna kwota limitu kredytu uzależniona od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może

być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy i nie więcej niż 30 000,00 zł,

Kredyt udzielany jest w formie linii kredytowej na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie

następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu,

Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi 5 lat,

Terminy spłat odsetek następują w okresach miesięcznych, które naliczane są od wykorzystanej

kwoty kredytu,

Bank nie pobiera żadnych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu,

Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,

Niskie prowizje i opłaty,

Bank nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.