Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
POŻYCZKA

Bank udziela pożyczek przeznaczonych na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną

działalnością gospodarczą.

Bank może udzielić pożyczki Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski i posiada status rezydenta,

3) prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe,

4) posiada zdolność kredytową rozumianą zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,

5) rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,

6) posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku,

7) generuje dodatni wynik finansowy,

8) nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS lub KRUS,

9) przynajmniej jeden ze wnioskodawców (wspólników) posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, o ile istnieje obowiązek służby.

Pożyczka może być udzielona na okres do 12 miesięcy.

Kwota pożyczki nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest:

1) wpłata środków pieniężnych na rachunek Banku (kaucja), lub

2) blokada rachunku lokaty złożonej w Banku wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty wraz z zastawem wierzytelności z rachunku lokaty oraz

3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

przy czym wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż kwota pożyczki i odsetek za okres trzech miesięcy.

Uruchomienie pożyczki może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przy czym termin uruchomienia

ostatniej transzy pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki.

Wykorzystanie pożyczki następuje w drodze dyspozycji Klienta przelania środków na wskazany

rachunek bankowy.

Spłata pożyczki następuje jednorazowo lub w ratach płatnych miesięcznie/kwartalnie.

Odsetki od pożyczki płatne są miesięcznie.