Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Reklamacje

INFORMACJA

dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu

Składanie reklamacji, skarg i wniosków

w Powiatowym Banku Spółdzielczym w GostyniuW przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.


[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§ 1

1. Reklamacja może być złożona:

1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokółu,

2) telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Banku, tj. 65 572 00 77;

3) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub w dowolnej placówce Banku adresy podane są na stronie internetowej Banku.

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:

1) osobiście w Centrali (siedzibie banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej;

2) listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału;

3. W przypadku reklamacji dotyczących transakcji dokonanych kartami płatniczymi złożonymi w formie ustnej przez klientów indywidualnych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również wspólników spółek cywilnych i rolników) Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.

5. Reklamacje mogą być wnoszone w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą klienta:

1) Centrala – 63-800 Gostyń ul. 1 Maja 18;

2) Oddział w Borku Wielkopolskim – 63-810 Borek Wielkopolski ul. Kilińskiego 5;

3) Oddział w Pogorzeli – 63-860 Pogorzela ul. Błonie 17;

4) Oddział w Piaskach – 63-820 Piaski ul. Warszawska 9;

5) Filia w Pępowie – 63-830 Pępowo ul. Promienista 1;

6) Filia w Krobi – 63-840 Krobia ul. Powstańców Wielkopolskich 132;

7) Punkt Obsługi Klienta – 63-800 Gostyń ul. Łokietka 1;

8) Punkt Obsługi Klienta – 63-800 Gostyń ul. Słowackiego 73;

9) Punkt Obsługi Klienta – 63-800 Gostyń ul. Górna 22


[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2) adres korespondencyjny;

3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5) własnoręczny podpis klienta.

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;

2) numer karty;

3) numer rachunku, do którego wydano kartę;

4) datę transakcji;

5) kwotę transakcji;

6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).


Formularze reklamacji zawarte są poniżej.


3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.


[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

§ 3

Bank na żądanie klienta potwierdza pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z klientem fakt złożenia reklamacji.


[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§ 4

1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie póŸniej niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych - dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:

1) wyjaśnia przyczyny opóŸnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2) wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;

3) wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

8. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

9. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.


[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§ 5

1. OdpowiedŸ na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedŸ wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2..


[Informacje dodatkowe]

§ 6

1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W razie sporu z bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych banku, w tym Rady Nadzorczej banku;

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;

4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego1 w sprawie rozwiązania sporu lub

5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

5. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.


[skargi]

§ 7

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 - 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt 4..


[wniosek]

§ 8

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 - 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt. 4.
Informacja w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/
Załączniki:


Formularz reklamacji osoba fizyczna

Formularz reklamacji firma rolnik

Formularz reklamacji kart płatniczych osób fizycznych

Formularz reklamacji kart płatniczych firm i rolników

Formularz skargi

1 Możliwość skorzystania z instytucji Rzecznika Finansowego od 1 stycznia 2016r.