Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka plików Cookies

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

Reklamacje –

O Banku Pozostałe Reklamacje

INFORMACJA
dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu
dotycząca składania reklamacji, skarg i wniosków
w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu

 

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, klient ma prawo złożyć reklamację.

 

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]
§ 1

 1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:
  • osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku na piśmie lub ustnej do protokołu,
  • listownie na piśmie na adres siedziby Banku lub w dowolnej placówce Banku adresy podane są na stronie internetowej Banku;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku (centrala@pbsgostyn.pl) lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej;
  • ustnie – telefonicznie na numer telefonu Help-Desk bankowości elektronicznej podanym na stronie internetowej Banku albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce;
   z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
 1. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych złożonymi w formie ustnej przez klientów indywidualnych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym również wspólników spółek cywilnych i rolników) Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu reklamacji wypełnionym przez Pracownika Banku w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 3. Reklamacje mogą być wnoszone na adresy siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku adres e-mail podane na stronie internetowej Banku lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej.

 

[Zakres danych zawartych w reklamacji]
§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.
 2. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.

 

[Termin rozpatrzenia reklamacji]
§ 3

 1. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.
 3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, m.in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielanych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe.
 2. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 3. W przypadku, gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

 

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]
§ 4

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie i wysłana:
 1. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

[Usługa Chargeback]
§ 5

 1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank przeprowadza usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:
  • zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,
  • zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,
  • zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),
  • dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych.
 2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/ użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.
 3. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2
 4. Do wniosku o usługę chargeback Klient winien dołączyć następujące dokumenty:
  • potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
  • pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w § 2 ust. 2;
  • szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
  • informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza karty/użytkownika karty z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);
  • informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;
  • informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu z informacją o zwrocie środków pieniężnych.
 5. Usługa chargeback jest przeprowadzana zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard), na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.
 6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.
 7. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.

 

[Zgłaszanie nieautoryzowanych transakcji płatniczych]
§ 6

 1. W przypadku zgłoszenia przez Klienta transakcji płatniczej, która według twierdzenia Klienta nie była przez niego autoryzowana, po stwierdzeniu przez Bank, że transakcja nie była autoryzowana, Bank niezwłocznie nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji przywróci rachunek Klienta do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.
 2. Bank niezwłocznie przekazuje Klientowi informację, o uznaniu jego roszczenia.

 

[Informacje dodatkowe]
§ 7

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
  • odwołać się do Zarządu Banku, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu Banku do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwym reklamacji;
  • złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  • skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich*;
  • złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu** lub
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 

[Skargi]
§ 8

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 4, za wyjątkiem § 7 ust. 1, 2, 4 pkt 1 i 5.
*   dotyczy konsumentów
**dotyczy klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników,

[Wniosek]
§ 9

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 4.

 

 

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu  na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, że podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, https://rf.gov.pl/.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, https://knf.gov.pl.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.